PRAKTYCY SZKOLĄ PRAKTYKÓW

SZKOLENIA PROWADZĄ

Dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG (kliknij aby rozwinąć)

urodzony w 1966 w Gdyni

wykształcenie:

 • absolwent obecnego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (1990).
 • od 1989 roku pracuje w Katedrze Elektrotechniki i Inżynierii Wysokich Napięć na WEiA.
 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w roku 1998 za badania starzeniowe izolacji kabli elektroenergetycznych.
 • w roku 2017 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego za cykl publikacji związanych z tematem: „Diagnostyka ograniczników przepięć oraz izolacji kondensatorów niskiego napięcia”.

doświadczenie zawodowe:

 • ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, pomiary jakości energii elektrycznej oraz diagnostyka stanu izolacji w urządzeniach i instalacjach średnio- i wysokonapięciowych  – około 200 publikacji i referatów naukowych
 • ekspertyzy na rzecz uznanych producentów i firm, z których największe dotyczą firm polskich – Energa, PTPiREE, PERN, Elektrobudowa, Apator, Miflex, SAG, Elbud, Group Base i zagranicznych – ABB, Aseco.
 • od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV, jak również inne o charakterze specjalistycznym – ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów elektrycznych, diagnostyki układów izolacyjnych, analizy i pomiaru pól elektrycznych.
Dr inż. Jacek Katarzyński (kliknij aby rozwinąć)

urodzony w 1964 w Gdyni

wykształcenie:

 • absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1987),
 • pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1987 – 1996),
 • w roku 2021 otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej,

doświadczenie zawodowe:

 • dyr. tech. firmy Delta Power Sp. z o.o. (21 lat),
 • kierownik projektów i realizator największych instalacji zasilania gwarantowanego w Polsce (m. in. projekt zasilania gwarantowanego dla potrzeb pieca zawiesinowego huty KGHM 6x2MVA, stadiony w Polsce Euro 2012,  ponad 1000 instalacji w Polsce, na Litwie, Białorusi, Estonii, Anglii)
 • oficer elektryk okrętowy na statkach handlowych
 • ekspertyzy na rzecz takich firm jak Asseco, Orange, PKO, itp.

Cennik szkoleń

 • Wariant podstawowy: 500zł + VAT = 615zł (jednodniowe)
 • Moduł dodatkowy: 500zł + VAT = 615zł (jednodniowe)
 • Pakiet (wariant podstawowy + moduł dodatkowy): 800zł + VAT = 984zł (dwudniowe)

Cena obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne na stanowisku pomiarowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciastka, napoje, kawa, herbata,

Tematyka szkoleń

1. Szkolenia w zakresie wykonywania pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych (dr hab. inż. Marek Olesz)

Wariant podstawowy (prowadzący: dr hab. inż. Marek Olesz) KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ
 1. Ogólne wymagania przeprowadzania badań w obiektach budowlanych według normy HD 60364-6
 2. Wymagania metrologiczne dla przyrządów. Kalibracja i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
 3. Bezpieczeństwo przy wykonywaniu pomiarów, prezentacja przyrządów pomiarowych
 4. Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej – ochrona podstawowa, przy pierwszym uszkodzeniu, ochrona uzupełniająca
 5. Pomiary rezystancji izolacji
 6. Pomiary impedancji (rezystancji) pętli zwarciowej
 7. Pomiary wyłączników różnicowo – prądowych
 8. Podstawowe pojęcia związane z uziemieniami. Metody pomiaru oporności uziemień

Moduł dodatkowy – rozszerzenie technik pomiarowych wybranych wielkości (prowadzący: dr hab. inż. Marek Olesz) KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ

9. Pomiary małych rezystancji (do uzgodnienia)
10. Pomiary temperatury metoda termowizji
11. Pomiary parametrów jakościowych energii elektrycznej

Moduł dodatkowy – uziemienia (prowadzący: dr hab. inż. Marek Olesz) KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ

12. Funkcja robocza, przeciwporażeniowa (uziemienia ochronne) i przeciwprzepięciowa (uziemienia odgromowe)
13. Napięcia dotykowe i rażeniowe
14. Zasady uziemień stacji SN/nn- wymagania norm E-05115 z aktualnymi zmianami tj. EN50522 i EN 61936

Moduł dodatkowy – zasady pomiarów eksploatacyjnych dla maszyn, kabli i transformatorów (prowadzący: dr hab. inż. Marek Olesz) KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ

15. Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych maszyn elektrycznych
16. Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych transformatorów
17. Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych linii kablowych

2. Szkolenia w zakresie instalacji zasilaczy UPS oraz wykonywania pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych zasilanych z UPS oraz zespołów prądotwórczych (dr inż. Jacek Katarzyński)

Wariant podstawowy (prowadzący: dr inż. Jacek Katarzyński) KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ
 1. Klasyfikacja zasilaczy UPS według normy PN-EN 62040-3:2011, „Systemy bezprzerwowego zasilania UPS – Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań”
 2. Kryteria doboru zasilaczy UPS i czasu podtrzymania
 3. Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach zasilanych z UPS zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09, Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym”
 4. Projektowanie instalacji UPS oraz przygotowanie istniejącej instalacji pod montaż zasilacza UPS
 5. Prawidłowy montaż zasilaczy UPS w układzie TNS, TNC oraz IT. Ograniczenia instalacyjne oraz typowe błędy montażowe i ich skutki w systemach zasilania gwarantowanego
 6. Zabezpieczenia różnicowo – prądowe w obwodach zasilanych z UPS
 7. Pomiary rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS
 8. Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy pierwszym uszkodzeniu na podstawie prawidłowo wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS zgodnie z PN-HD 60364-6:2016, „Instalacje elektryczne niskiego napięcia, Część 6: Sprawdzenie”

Moduł dodatkowy – praca równoległa zasilaczy UPS (prowadzący: dr inż. Jacek Katarzyński) KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ

9. Praca równoległa zasilaczy UPS. Korzyści i zagrożenia. Rozwiązania klasyczne i modułowe
10. Redundancja zasilaczy UPS. Bypass centralny czy bypass dystrybucyjny?
11. Czy praca równoległa może być zagrożeniem dla odbiorników krytycznych zasilanych z UPS podczas prac serwisowych? Procedury serwisowe

Moduł dodatkowy – diagnostyka systemów zasilania gwarantowanego (prowadzący: dr inż. Jacek Katarzyński) KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ

12. Diagnostyka zasilaczy UPS z punktu widzenia użytkownika i serwisu UPS
13. Diagnostyka akumulatorów i czasu podtrzymania. Bezpieczne metody sprawdzenia autonomii UPS (czasu podtrzymania)
14. Symptomy starzenia się akumulatorów. Wydłużanie żywotności akumulatorów w warunkach eksploatacyjnych systemu zasilania gwarantowanego
15. Pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów i na jego podstawie ocena stanu technicznego baterii akumulatorów. Przewidywanie terminu wymiany akumulatorów i ograniczanie ryzyka black-out’u
16. Wykorzystanie danych z analizatorów jakości energii elektrycznej do diagnostyki systemów zasilania gwarantowanego

Moduł dodatkowy – współpraca zasilaczy UPS z siecią sztywną oraz zespołem prądotwórczym (prowadzący: dr inż. Jacek Katarzyński) KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ

17. Moc bierna generowana przez zasilacz UPS od strony sieci. Dodatkowe koszty za energię bierną pojemnościową. Sposoby redukowania energii biernej pojemnościowej generowanej przez UPS
18. Współpraca UPS z zespołem prądotwórczym. Zagrożenia i błędy projektowe
19. Wykorzystanie danych z przyrządów do pomiaru jakości energii elektrycznej do analizy współpracy UPS z siecią sztywną oraz zespołem prądotwórczym
20. Parametry UPS mające wpływ na jakość energii elektrycznej zgodnie z PN-EN 50160:2010, „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych”

Zapisz się na szkolenie

Artykuł p.t. “Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS typu On-line oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej”, autorstwa J. Katarzyński, M. Olesz (2 części), jest w trakcie publikacji w październikowym i listopadowym wydaniu Elektroinfo 2021. Część praktyczna związana z prawidłowym wykonywaniem pomiarów w obwodach zasilanych z UPS będzie realizowana podczas szkolenia. Publikacja po raz pierwszy zaprezentowana na łamach Sustainability (12/2020) https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10126