Zapisz się na szkolenia

  Tematyka szkoleń - dzień 1, wariant podstawowy, zaznacz który wariant wybierasz:

  Szkolenie w zakresie wykonywania pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych
  (dr hab. inż. Marek Olesz).
  zakres: (kliknij aby rozwinąć)
  • Ogólne wymagania przeprowadzania badań w obiektach budowlanych według normy HD 60364-6
  • Wymagania metrologiczne dla przyrządów. Kalibracja i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
  • Bezpieczeństwo przy wykonywaniu pomiarów, prezentacja przyrządów pomiarowych
  • Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej – ochrona podstawowa, przy pierwszym uszkodzeniu, ochrona uzupełniająca
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary impedancji (rezystancji) pętli zwarciowej
  • Pomiary wyłączników różnicowo – prądowych
  • Podstawowe pojęcia związane z uziemieniami. Metody pomiaru oporności uziemień
  Szkolenie w zakresie instalacji zasilaczy UPS oraz wykonywania pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych zasilanych z UPS oraz zespołów prądotwórczych (dr inż. Jacek Katarzyński).
  zakres: (kliknij aby rozwinąć)
  • Klasyfikacja zasilaczy UPS według normy PN-EN 62040-3:2011, „Systemy bezprzerwowego zasilania UPS Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań”
  • Kryteria doboru zasilaczy UPS i czasu podtrzymania
  • Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach zasilanych z UPS zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09, Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym”
  • Projektowanie instalacji UPS oraz przygotowanie istniejącej instalacji pod montaż zasilacza UPS
  • Prawidłowy montaż zasilaczy UPS w układzie TNS, TNC oraz IT. Ograniczenia instalacyjne oraz typowe błędy montażowe i ich skutki w systemach zasilania gwarantowanego
  • Zabezpieczenia różnicowo – prądowe w obwodach zasilanych z UPS
  • Pomiary rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS
  • Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy pierwszym uszkodzeniu na podstawie prawidłowo wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS zgodnie z PN-HD 60364-6:2016, „Instalacje elektryczne niskiego napięcia, Część 6: Sprawdzenie”  Tematyka szkoleń - dzień 2, moduły dodatkowe, zaznacz który wariant wybierasz:

  Rozszerzenie technik pomiarowych wybranych wielkości (dr hab. inż. Marek Olesz)
  zakres: (kliknij aby rozwinąć)
  • Pomiary małych rezystancji (do uzgodnienia)
  • Pomiary temperatury metoda termowizji
  • Pomiary parametrów jakościowych energii elektrycznej
  Uziemienia (dr hab. inż. Marek Olesz)
  zakres: (kliknij aby rozwinąć)
  • Funkcja robocza, przeciwporażeniowa (uziemienia ochronne) i przeciwprzepięciowa (uziemienia odgromowe)
  • Napięcia dotykowe i rażeniowe
  • Zasady uziemień stacji SN/nn- wymagania norm E-05115 z aktualnymi zmianami tj. EN50522 i EN 61936
  Zasady pomiarów eksploatacyjnych dla maszyn, kabli i transformatorów (dr hab. inż. Marek Olesz)
  zakres: (kliknij aby rozwinąć)
  • Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych maszyn elektrycznych
  • Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych transformatorów
  • Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych linii kablowych
  Praca równoległa zasilaczy UPS (dr inż. Jacek Katarzyński)
  zakres: (kliknij aby rozwinąć)
  • Praca równoległa zasilaczy UPS. Korzyści i zagrożenia. Rozwiązania klasyczne i modułowe
  • Redundancja zasilaczy UPS. Bypass centralny czy bypass dystrybucyjny?
  • Czy praca równoległa może być zagrożeniem dla odbiorników krytycznych zasilanych z UPS podczas prac serwisowych? Procedury serwisowe
  Diagnostyka systemów zasilania gwarantowanego (dr inż. Jacek Katarzyński)
  zakres: (kliknij aby rozwinąć)
  • Diagnostyka zasilaczy UPS z punktu widzenia użytkownika i serwisu UPS
  • Diagnostyka akumulatorów i czasu podtrzymania. Bezpieczne metody sprawdzenia autonomii UPS (czasu podtrzymania)
  • Symptomy starzenia się akumulatorów. Wydłużanie żywotności akumulatorów w warunkach eksploatacyjnych systemu zasilania gwarantowanego
  • Pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów i na jego podstawie ocena stanu technicznego baterii akumulatorów. Przewidywanie terminu wymiany akumulatorów i ograniczanie ryzyka black-out’u
  • Wykorzystanie danych z analizatorów jakości energii elektrycznej do diagnostyki systemów zasilania gwarantowanego
  Współpraca zasilaczy UPS z siecią sztywną oraz zespołem prądotwórczym (dr inż. Jacek Katarzyński)
  zakres: (kliknij aby rozwinąć)
  • Moc bierna generowana przez zasilacz UPS od strony sieci. Dodatkowe koszty za energię bierną pojemnościową. Sposoby redukowania energii biernej pojemnościowej generowanej przez UPS
  • Współpraca UPS z zespołem prądotwórczym. Zagrożenia i błędy projektowe
  • Wykorzystanie danych z przyrządów do pomiaru jakości energii elektrycznej do analizy współpracy UPS z siecią sztywną oraz zespołem prądotwórczym
  • Parametry UPS mające wpływ na jakość energii elektrycznej zgodnie z PN-EN 50160:2010, „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych”